Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи Республики Казахстан » Главная
рус
|
ќаз
Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи Республики Казахстан
Вход
/ Регистрация
Логин 
Пароль 
Авторизация пользователя

Новости

Показать все
13-06-2019
12 
Подведены итоги работ III Летней школы молодых архивистов стран СНГ
В Алматы завершились курсы по повышению квалификации молодых архивистов    
12-06-2019
9 
Экскурсия по Государственному архиву города Алматы
12 июня для участников ІІІ Летней школы молодых архивистов стран...
12-06-2019
11 
В Нур-Султане прошла церемония инаугурации Президента Касым-Жомарта Токаева
Коллектив Центрального государственного архива кино-фотодокументов и звукозаписи РК наблюдал за...
11-06-2019
8 
В Алматы проходит ІІІ Летняя школа молодых архивистов
В Алматы проходит ІІІ Летняя школа молодых архивистов на базе...

31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий
Жазушы, қоғам қайраткері Ж. Аймауытов.
   (Тергеу ісінен алынған сурет).
   Аймауытов Ж., писатель, общественный деятель. (Фото из следственного дела).

   
б/м,
А. Лекеров, марксизм-ленинизм ғылыми институтының директоры. 1937 жылы репрессияланған.
   Лекеров А.,бывший директор Казахского НИИ марксизма-ленинизма. Репрессирован в 1937г.

   
б/м, 1937 г.
Қазақстан Жазушыларының І съезіне қатысушылар: 1-қатар солдан оңға: М. Дәулетбаев, белгісіз, Х. Жұмалиев.
   2-қатар: С. Мұқанов, С. Сейфуллин, І. Жансүгіров, Б. Майлин.
   3-қатар: белгісіз, Ә. Тәжібаев, белгісіз.
   Участники I съезда писателей Казахстана. 1-й ряд слева направо: Даулетбаев М., неизвестный, Жумалиев Х.
   2-й ряд : Муканов С., Сейфуллин С., Джансугуров И., Майлин Б. 3-ряд: неизвестный, Тажибаев А., неизвестный.

   
г. Алматы, 1932 г.
Физик-математик, Алашорда үкіметінің мүшесі Х. Ғаббасов.
   Габбасов Х., физик-математик, член правительства Алашорда.

   
б/м, 1926
Қазақстанның алғашқы заңгері, ІІ - шақырылымдағы Мемлекеттік Думаның депутаты Б. Қаратаев.
   Каратаев Б., первый юрист Казахстана, депутат Государственной Думы ІІ созыва.

   
б/м,
Мемлекет және қоғам қайраткері, математикадан тұңғыш қазақ профессоры Ә. Ермеков отбасымен бірге.
   Ермеков А., государственный и общественный деятель, первый казахский профессор-математик с семьей.

   
б/м,
Мемлекет және қоғам қайраткері, ҚАКСР Халық комиссарлары кеңесінің төрағасы Н. Нұрмақов.
   Нурмаков Н., советский государственный деятель, Председатель Совета Народных Комиссаров Казахской АССР.

   
б/м, 1935
Мемлекет қайраткері, Түркістанда құрылған Мұсылман бюросының төрағасы, Коминтерн атқару комитетінің Моңғолиядағы өкілетті өкілі Т. Рысқұлов жұбайымен бірге.
   Рыскулов Т., советский государственный деятель в Средней Азии, председатель Мусульманского бюро Туркестанской Коммунистической партии, Полпред Коминтерна в Монголии с женой.

   
г. Москва, 1931
ҚАКСР Орталық Атқару Комитетінің төрағасы, саяси қайраткер Ұ. Құлымбетов.
   Кулумбетов У., советский политический деятель, председатель ЦИК Казахской АССР.

   
б/м, 1928
Қазақ әдебиеті мен Қазақстан Жазушылар Одағының негізін қалаған ақын, жазушы, мемлекет қайраткері
   С. Сейфуллин.
   Сейфуллин С., основоположник современной казахской литературы, поэт и писатель, государственный деятель, основатель Союза Писателей Казахстана.

   
б/м, 1937
А. Байтұрсынұлы, ақын, «Алаш» партиясының негізін қалаушылардың бірі.
   Байтурсынов А., поэт, один из основателей партии «Алаш-Орда».

   
б/м, б/д
Санкт-Петербург Императорлық әскери-медицина академиясының студенті Х. Досмұхамедов (3-қатар, сол жақтан 3-ші) және І Александр ат. темір жол транспорты институтының студенті М. Тынышбаев (2-қатар, оң жақтан 2-ші) жерлестерімен бірге.
   Досмухамедов Х. (3-ряд, 3-й слева) студент Санкт-Петербургской Императорской военно-медицинской академии; Тынышпаев М. (2-ряд, 2-ой справа) студент Императорского института инженеров путей сообщения им. Александра І с земляками.

   
г. Санкт-Петербург, 1903-1909
Ғалым, педагог, дәрігер Х. Досмұхамедовтың Воронежге жер аударылған кезі.
   Досмухамедов Х., ученый, педагог, врач во время ссылки.

   
г. Воронеж, 1932
Ақын, жазушы, қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі М. Жұмабаевтың медресседе оқып жүрген кезі.
   Жумабаев М., писатель, поэт, один из основателей казахской литературы во время учебы в медрессе.

   
г. Кызылжар (Петропавловск), 1909
Филолог, тюрколог, профессор Қ. Жұбанов
   (Композитор А. Жұбановтың ағасы).
   Жубанов К.К., филолог, тюрколог, профессор. Репрессирован в 1937 году, расстрелян в 1938 году. (Старший брат композитора Жубанова А.К.) Портрет.

   
б/м, /1920-1930/
Қазақ КСР Халық ағарту министрі, мемлекет қайраткері Т. Жүргенов.
   Жургенов Т., советский партийный и государственный деятель, министр просвещения КазССР.

   
б/м,
Қазақ АССР І-ші съезіне жиналған Торғай облысының делегациясы: А. Байтұрсынұлы (2-қатар, сол жақтан 5-ші) және Ә. Жангелдин (2-ші қатар, оң жақтан 4-ші).
   Делегация Тургайской области на І-ом съезде КазАССР. Байтурсынулы А. (2-ой ряд, 5-й слева) и Жангельдин А. (2-ряд, 4-й справа).

   
г. Оренбург, 1920
Семей облысының делегаттары І Бүкілқазақ Кеңесінің жиынында. 1-қатарда солдан 4-ші Н. Нұрмақов, Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы, 2-қатарда оңнан 4-ші Ә. Бөкейханов, Алаш - Орда үкіметінің төрағасы, 5-ші Ә. Ермеков, Алаш-Орда үкіметінің вице-премьері.
   Члены делегации Семипалатинской обл. на I Всеказахском (Учредительном) съезде Советов. В первом ряду 4-й слева Нурмаков Н., Председатель Совета Народных комиссаров КАССР, во втором ряду 4-й справа Букейханов А., председатель правительства Алаш-Орда, 5-й –Ермеков А., вице-премьер правительства Алаш-Орда.

   
г. Оренбург, 1920 г.
Қазақстанның алғашқы заңгері, ІІ - шақырылымдағы Мемлекеттік Думаның депутаты Б. Қаратаев пен «Алаш» партиясының мүшесі Ж. Сейдаллин қазақ ақыны Шәңгерей Бөкеевтің туыстарымен бірге.
   Каратаев Б., первый юрист Казахстана, депутат Государственной Думы ІІ созыва; Сейдаллин Ж., член партии «Алаш» с родственниками казахского поэта Шангерея Бокеева.

   
Уральская область, 1905
Мемлекет қайраткері, ҚАКСР ОСК төрағасы С. Меңдешов.
   Мендешов С., государственный деятель, председатель ЦИК КАССР.

   
б/м,
Қоғам қайраткері, «Алаш» партиясы Батыс бөлімшесінің төрағасы, заңгер Ж. Досмұхамедов.
   Досмухамедов Ж. (1-й слева) казахский общественный деятель, юрист, один из лидеров западного крыла партии «Алаш».

   
, /1920/
Педагогикалық және ауылшаруашылық білім беру жүйесіне арналған Бүкілқазақстандық Кеңес.
   А. Байтұрсынұлы ( 3-қатар, сол жақтан 4-ші); С. Сәдуақасов (3-қатар, сол жақтан 5-ші); М. Дулатов (2-қатар, сол жақтан 2-ші).
   Байтурсынулы А. (3 ряд, 4-й слева); Садвакасов С. (3 ряд, 5 слева); Дулатов М. (2 ряд, 2-ой слева) среди участников 1-го Всеказахстанского Совещания по педагогическому и сельскохозяйственному образованию.

   
г. Кызыл-Орда, 1927
Мемлекеттік қайраткер, ҚАКСР Ішкі істер халық комиссары, ҚазКСР алғашқы конституциясы авторларының бірі Ә. Әйтиев.
   Айтиев А., государственный деятель, нарком внутренних дел КазАССР, один из авторов проекта первой Конституции КазССР.

   
г. Оренбург, /1921-1922/
О. Жандосов, мемлекет қайраткері. 1937 жылы репрессияланған.
   Жандосов У., партийный и государственный деятель Казахстана. Репрессирован в 1937г.

   
б/м, 1937 г.
Қазақстанның мемлекет қайраткері, ҚАКСР халық ағарту комиссары С. Сәдуақасов пен жазушы М. Әуезов.
   Садвакасов С., государственный деятель Казахстана, Нарком просвещения КазАССР (слева) и писатель Ауэзов М.

   
г. Алма-Ата, 1928
«Еңбекші қазақ» («Социалистік Қазақстан» қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінің редакциясы. Ортада бас редактор С. Сәдуақасов, оң жақта жазушы С. Мұқанов пен Ғ. Мүсірепов.
   Члены редколлеги газеты «Еңбекші қазақ» («Социалистік Қазақстан», ныне «Егемен Қазақстан»). В центре главный редактор Садвакасов С., справа писатели Муканов С. и Мусрепов Г.

   
б/м,
Ақын, жазушы, «Қазақ әдебиеті» газетінің редакторы Б. Майлин.
   Майлин Б., писатель, поэт, редактор газеты «Қазақ әдебиеті».

   
, 1937
Ұлттық – демократиялық «Алаш» партиясының қайраткерлері А. Байтұрсынұлы, Ә. Бөкейханов, М. Дулатов.
   Лидеры национально-демократической партии «Алаш» Байтурсынулы А., Букейханов А., Дулатов М.

   
б/м,
   Согласно Указу Первого Президента РК от 5 апреля 1997 года № 3443, ежегодно 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий. Это день памяти невинно погибших в эпоху сталинского режима представителей интеллигенции, их жен и детей. В период с 1937 по 1938 годы по политическим мотивам было репрессировано более 103 тысяч человек, 25 тыс. из них была применена высшая мера наказания - расстрел. Среди них были казахская интеллигенция: ученые, деятели культуры и политики. К примеру, Турар Рыскулов, Сакен Сейфуллин, Магжан Жумабаев, Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Мухамеджан Тынышпаев, Ильяс Жансугуров, Абдулла Розыбакиев, Санжар Асфендияров и другие были приговорены.
   Одним из первых законов, принятых в независимом Казахстане, стал Закон РК от 14 апреля 1993 года «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». Верховный Совет Республики Казахстан принял этот Закон, чтобы восстановить справедливость по отношению к людям, подвергшимся массовым политическим репрессиям, с целью реабилитации всех жертв этих репрессий, обеспечения максимально возможной компенсации причиненного им морального и материального ущерба.
   Каждый год 31 мая по всей стране у мемориалов и памятников жертвам политических репрессий проходят церемонии возложения цветов.
   
   И еще: раз за разом мы не устаем обращаться ко всем, у кого в семейных альбомах сохранились старые фотографии, виды городов и сел, улиц и площадей, заводов и фабрик, бытовые и видовые фотографии, фотографии о прошлом нашего народа, нашего государства!!! Не дайте этим «немым свидетельствам времени»исчезнуть, пропасть, погибнуть! Передавайте их на государственное хранение в архив! Мы с благоговением и благодарностью примем все, что вы сочтете нужным сохранить на века. Фотографии отсканируем и вернем владельцам, отсканированные копии навсегда сохраним в фондах архива для ваших внуков и правнуков. Услышьте нас, пожалуйста! Это ведь наша с вами история! Сохранить ее – наше общее дело. 
   Мы вас очень ждем!!!

Или просто свяжитесь с нами.    
СМИ о нас

Показать все
Фотограф должен знать свои права (каз)
27
11.03.2019
Статья о круглом столе на тему «Защита авторских прав фотографии», прошедшем в Центральном государственном архиве кино-фото документов и звукозаписи Республики...
Юбилей Шакена Айманова (каз)
15
06.03.2019
Статья о мероприятии, организованном к юбилею Шакена Айманова в Центральном государственном архиве кино-фото документов и звукозаписи РК    
Юбилей Шакена Айманова (каз)
34
01.03.2019
Архивисты Центрального государственного архива кино-фото документов и звукозаписи РК организовали встречу известных режиссеров и студентов      
105 лет со дня рождения Шакена Айманова (каз)
40
01.03.2019
В Центральном государственном архиве кино-фото документов и звукозаписи РК прошла встреча известных режиссеров и студентов    
Защита авторских прав на фото (каз)
37
01.03.2019
В Центральном государственном архиве кино-фото документов и звукозаписи РК прошел круглый стол, посвященный защите авторского права фотографов Казахстана      

Медиа канал KFDZ

Показать все
15.04.2019
95 
120 лет со дня рождения Каныша Сатпаева
24.03.2019
82 
Наурыз - праздник дружбы, единства и согласия
22.03.2019
93 
Наурыз - праздник добра и милосердия! (каз)
22.03.2019
64 
Вековой юбилей выдающейся казахстанской актрисы Амины Умурзаковой (каз)
14.03.2019
127 
Видеорепортаж - 105 лет со дня рождения Шакена Айманова
13.03.2019
115 
Видеорепортаж - Авторское право на фото

Web site engine code is Copyright ©2007-2008 by Kasseler CMS. All rights reserved.
   
Яндекс.Метрика Разработка и поддержка сайта - neon-group